Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 12 januari 2023

Welkom bij Swipe4Work. Deze gebruiksvoorwaarden gelden tussen jou en:

Swipe4Work B.V. gevestigd en kantoorhoudende in Nederland te Groningen (9723 ZA) aan de Helperpark 274-6. De termen (‘ons’, ‘we,’ het ‘Bedrijf’ of ‘Swipe4Work’) verwijzen naar Swipe4Work B.V.

1. Inleiding

Deze Servicevoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van ons Platform en onze Services.

Lees deze Voorwaarden goed door. Door je te registreren voor, toegang te krijgen tot, browsen en/of anderszins gebruik te maken van Swipe4Work, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt aan gebonden te zijn. Als je hier niet mee instemt, dien je het Platform of de Service niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken.

2. Definities

 • Account: het (primaire) middel waardoor een Lid toegang heeft tot het Platform via zijn / haar Login gegevens;
 • Content: alle gegevens en informatie die beschikbaar is via de Swipe4Work Service of enige wijze opgenomen is in de Website, Platform, blogs, artikelen, documenten, presentaties, afbeeldingen of ander informatiemateriaal;
 • Werkgever: een organisatie die het Platform gebruikt voor werving en/of werkgever branding;
 • Inloggegevens: een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een Lid waarmee het Lid toegang heeft tot zijn/haar Account. Als een Lid zijn/haar account heeft geregistreerd door middel van een Account bij bepaalde sociale netwerkservices van derden, zoals Facebook of Google, zal dit account dienen als aanmeldingsgegevens;
 • Swipe4Work Materialen: de visuele interfaces, grafische afbeeldingen, ontwerpen, systemen, methoden, informatie, computercode, software, services, “look and feel”, organisatie, compilatie van inhoud, code, gegevens en alle andere elementen van de Swipe4Work Services;
 • Lid: de natuurlijke persoon die deze Voorwaarden heeft geaccepteerd;
 • Lidgegevens: bestanden en andere digitale gegevens en informatie die door een Lid naar het Platform of Werkgeversportaal wordt geüpload;
 • Platform: de Swipe4Work applicatie die toegankelijk is via de Website of via de App Store/ Google Play Store;
 • Werkgeversportaal: het portaal dat beschikbaar is voor Werkgevers na het doorlopen van de onboarding;
 • Swipe4Work Service: de Website, het Platform, het Werkgeversportaal en alle inhoud, services en/of gebruiksmogelijkheden die beschikbaar zijn;
 • Voorwaarden: deze Servicevoorwaarden;
 • Website: de website die toegankelijk is via de url https://www.swipe4work.nl.

3. Relevantie

3.1 Wettelijk bindende overeenkomst

Wanneer deze Voorwaarden door jou worden geaccepteerd (zoals hierboven gedefinieerd) vormen deze voorwaarden een juridisch bindend contract tussen jou en Swipe4Work.

3.2 Het niet eens zijn met deze Voorwaarden

In het geval dat je het niet eens bent (delen van) deze Voorwaarden, kan je een schriftelijk verzoek indienen bij Swipe4Work voor andere bepalingen. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar [email protected]

4. Wijziging van deze voorwaarden

Swipe4Work behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen door deze wijzigingen op of via het Platform of de Swipe4Work Service te plaatsen. Controleer deze Voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van de Swipe4Work Service nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst (zoals hierboven bepaald), vormt jouw bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Dergelijke gewijzigde Voorwaarden zijn automatisch van kracht zodra (i) je de Swipe4Work Service blijft gebruiken, of (ii) 30 dagen na plaatsing van dergelijke gewijzigde Voorwaarden op of via het Platform. Niettegenstaande het voorgaande, zal de oplossing van geschillen die tussen jou en Swipe4Work ontstaan, worden beheerst door de Voorwaarden die golden op het moment dat een voornoemd geschil ontstond.

5. Onze verantwoordelijkheden

5.1 Levering van de Swipe4Work Service

Swipe4Work stelt de Swipe4Work Service beschikbaar aan een Lid conform deze Voorwaarden.

5.2 Bescherming van Lidgegevens

Swipe4Work zal administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Lidgegevens. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot maatregelen om toegang tot, gebruik, wijziging of openbaarmaking van Lidgegevens door Swipe4Work personeel te voorkomen, met uitzondering van (a) om de Swipe4Work Services te leveren en om service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) zoals wettelijk verplicht of (c) als een Lid dit uitdrukkelijk schriftelijk toestaat.

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verleent een Lid Swipe4Work een algemene machtiging in de zin van artikel 28, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 om gegevensverwerkers aan te trekken voor het leveren van de Swipe4Work Service. Swipe4Work zal het Lid op de hoogte brengen van wijzigingen in dergelijke gegevensverwerkers in overeenstemming met de procedure voor het wijzigen van deze Voorwaarden zoals bepaald in sectie 4 van deze Voorwaarden.

Lijst van gegevensverwerkers:

 • Apple store;
 • Google Play Store;
 • Google (Analytics, Tagmanager, Search console);
 • Facebook, Instagram;
 • LinkedIn;
 • SEranking;
 • E-mailserviceprovider;
 • Azure;
 • Google Cloud;
 • TikTok.

6. Gegevens van Leden

6.1 Beschouwd worden als Lid

Bepaalde gebruiksmogelijkheden, functies, onderdelen of elementen van de Swipe4Work Services kunnen alleen worden gebruikt of geopend voor houders van een Account.

6.2 Nauwkeurige en juiste Informatie

Een Lid geeft Swipe4Work een garantie dat alle Informatie die een Lid heeft ingevoerd in het aanmeldingsformulier en/of geüpload heeft naar het Platform (Lidgegevens) juist en waar is. Indien Swipe4Work een valide reden heeft om aan te nemen dat de informatie die door een Lid is verstrekt onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, heeft Swipe4Work het recht om de informatie te verwijderen en, indien zij dit wenst, het Account van het betreffende Lid te termineren.

6.3 Beperking om een ​​Account aan te maken onder de naam van iemand anders

Het is niet toegestaan ​​om een ​​Account te maken onder de naam van iemand anders tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven om dit te doen.

6.4 Vertrouwelijkheid van het wachtwoord van een Lid

Een Lid is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, dat toegang geeft tot zijn/haar Account. Het is een Lid onder geen enkele omstandigheden toegestaan ​​toegang te verlenen tot zijn/haar Account aan een externe organisatie.

6.5 Persoonlijke Account

Een Account wordt toegewezen aan een bepaalde individuele persoon en is niet overdraagbaar.

6.6 Terminatie van Account

Een Lid kan zijn/haar Account termineren door de aangegeven stappen te volgen nadat hij/zij op “Account verwijderen” in het gedeelte “Persoonlijke instellingen” van het Platform heeft geklikt. Swipe4Work zal alle Lidgegevens verwijderen na de terminatie van zijn/haar Account.

6.7 Terminatie van Account door Swipe4Work

Swipe4Work heeft het recht om het Account van een Lid te beëindigen zonder opgaaf van reden, op elk moment, met of zonder kennisgeving.

7. Gebruik van het platform

7.1 Aanmerking om het Platform te gebruiken

Alleen mensen vanaf 16 jaar komen in aanmerking om het Platform te gebruiken.

7.2 Beperkingen van gebruik

Het is een Lid niet toegestaan ​​om de website en/ of het platform te gebruiken:

 • Voor elk onwettig doel;
 • Voor elke directe of indirecte commerciële doeleinden;
 • Op welke manier dan ook resulterend in een verminderde functionaliteit van de Website of een manier die schade kan toebrengen aan de functionaliteit van de Website of het Platform;
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere bestanden of software die schade toebrengen aan de functionaliteit van de Website of Platform, andere Leden en/of Werkgevers;
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal naar het Platform dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is voor de natuur of dat kan leiden tot irritatie, overlast of onnodige commotie;
 • “Scrapen”, “crawlen” of “spideren” van gegevens die beschikbaar zijn op de Website of het Platform; en/of
 • Op een manier die resulteert in een inbreuk op enig recht van een persoon of rechtspersoon

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Swipe4Work’s Intellectuele eigendomsrechten

De Swipe4Work Service, Swipe4Work Materialen, Swipe4Work handelsnamen en handelsmerken en alle onderdelen of elementen daarvan zijn uitsluitend en exclusief eigendom van - en worden beheerd door Swipe4Work. Elke commerciële of promotionele distributie, publicatie of exploitatie van de Swipe4Work Materialen is ten strengste verboden, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Swipe4Work hebt ontvangen. Swipe4Work behoudt alle rechten op de Swipe4Work Service, Swipe4Work Materialen en Swipe4Work handelsnamen en handelsmerken die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn benoemd.

8.2 Verboden om te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken

Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, inclusief de Swipe4Work Materialen die beschikbaar zijn op de Website en/of het Platform.

8.3 Verboden om de broncode te kopiëren, aan te passen of te gebruiken

Het is verboden om de broncode van de Website te wijzigen, om het te gebruiken als basis voor enig werk of om de broncode op enigerlei wijze te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

9. Privacy

Swipe4Work neemt de privacy van haar leden zeer serieus. Swipe4Work’s Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door, aangezien dit van toepassing is op de verzameling, het gebruik, de verwerking en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van Leden van Swipe4Work.

10. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

10.1 Disclaimer

Swipe4Work levert de Website, het Platform en de Service op een “as is”-basis en geeft geen enkele verklaring, voorwaarden, garanties of andere voorwaarden in natura met betrekking tot de Swipe4Work Service, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat het geen inbreuk maakt op enig recht.

10.2 Geen aansprakelijkheid

Swipe4Work aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, Platform en/of Swipe4Work Service.

11. Toepasselijk recht, forumkeuze, nietige en vernietigbare voorwaarden

11.1 Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Forumkeuze

In het geval van een conflict tussen een Lid en Swipe4Work dat op geen enkele andere manier kan worden opgelost of beslecht, is de daartoe bevoegde rechter bij uitsluiting bevoegd om van het voornoemde conflict kennis te nemen.

11.3 Nietige of vernietigbare bepaling

Als één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12. Vragen, klachten en feedback

We nemen jouw rechten en privacy zeer serieus en stellen het op prijs dat je de tijd hebt genomen om deze Voorwaarden te doorlopen. Als je vragen, klachten of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op [email protected].