Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek
  • HR wetgeving

Wat is het verschil tussen bruto en nettoloon?

Wat is het verschil tussen bruto en nettoloon?

Brutoloon en nettoloon, wat is het verschil nu eigenlijk? Het is belangrijk dit te begrijpen wanneer je aan het werk gaat, aangezien het brutoloon het bedrag is dat je afspreekt met je werkgever, terwijl het nettoloon het bedrag is dat je op je bankrekening ontvangt. In deze blog gaan we dieper in op de betekenis van bruto- en nettoloon, en leggen we uit welke inhoudingen van invloed zijn op het uiteindelijke nettoloon. Zo bespreken we belastingen, premies en andere aftrekposten die van het brutoloon worden afgetrokken.

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het totale bedrag dat je als werknemer verdient, voordat er belastingen, premies en andere inhoudingen worden toegepast. Het brutoloon is inclusief eventuele toeslagen en bonussen, maar exclusief reiskosten, vakantiegeld en winst- en eindejaarsuitkeringen. Het brutoloon is het loon dat je afspreekt met de werkgever en dat in het contract of collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt opgenomen.

Wat is nettoloon?

Het nettoloon is het daadwerkelijke bedrag dat je op je bankrekening ontvangt en is altijd lager dan het brutoloon. Voordat je het nettoloon ontvangt, worden er verschillende belastingen, premies en inhoudingen van je brutoloon afgetrokken. Deze belastingen en premies gelden voor iedereen in Nederland die werkt, en worden geregeld door de werkgever. Het bedrag dat overblijft na deze inhoudingen ontvang je op je bankrekening en is dus het nettoloon.

Van brutoloon naar netto: wat is het verschil?

Het bruto- en nettoloon verschillen van elkaar vanwege de inhoudingen die op het salaris worden toegepast. Deze inhoudingen omvatten onder andere belastingen en sociale premies die van het brutoloon worden afgetrokken. Het resulterende bedrag wordt het nettoloon genoemd. Samengevat:

Brutoloon = het loon zoals afgesproken in het contract of cao
Nettoloon = het loon dat je op je bankrekening gestort krijgt

Wat zijn de aftrekposten van bruto naar nettoloon?

Het nettoloon is het bedrag dat overblijft nadat er een aantal zaken van het brutoloon zijn afgetrokken. Maar wat wordt er allemaal van het brutoloon afgetrokken die uiteindelijk het nettoloon bepalen? Er zijn een aantal inhoudingen die invloed hebben op de hoogte van het nettoloon:

  • Loonheffing
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Premies volksverzekeringen
  • Pensioenopbouw

Loonheffing

Loonheffing is een voorheffing op de belasting die je als werknemer moet betalen over je inkomen. Deze loonheffing wordt automatisch ingehouden door je werkgever op je brutoloon. De werkgever zorgt er vervolgens voor dat de loonheffing wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Bij loonheffing geldt, hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen. De belastingtarieven zijn als volgt:

Belastingschijf

Belastbaar inkomen uit werk en woning

Tarief

1

Tot € 75.518

36.97 %

2

Vanaf € 75.518

49.50 %

Premies werknemersverzekeringen

Naast loonheffing betalen we over ons brutoloon ook premies werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte sociale verzekeringspremies die gelden in Nederland voor iedereen die werkt. Deze premies zijn bedoeld voor de financiering bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte en worden automatisch ingehouden op het brutoloon. In Nederland kennen we drie premies werknemersverzekeringen:

1. De Werkloosheidwet (WW)

De premie die voor de Werkloosheidwet wordt ingehouden op het brutoloon, wordt gebruikt om de Werkloosheidwet te financieren. De Werkloosheidwet draagt bij aan de sociale zekerheid in Nederland. Het zorgt er namelijk voor dat werknemers een tijdelijke uitkering kunnen ontvangen op het moment dat ze hun baan verliezen. De hoogte van de premie die je moet afdragen, is afhankelijk van het salaris dat je verdient.

2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is vanaf 2016 van kracht. Voorheen stond deze premie bekend als de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO). Net als de WW-premie draagt de WIA-premie bij aan sociale zekerheid en wordt deze automatisch ingehouden op het loon. De WIA-premie is bedoeld om de kosten van arbeidsongeschiktheid te financieren. De hoogte van de WIA-premie die van je brutoloon wordt ingehouden, hangt af van verschillende factoren, zoals je de hoogte van je salaris en de sector waarin je werkzaam bent.

3. Ziektewet (ZW)

Een andere premie die wordt ingehouden op het brutoloon is de Ziektewetpremie. Deze premie wordt gebruikt voor de uitbetaling van de ziektewetuitkeringen die werknemers ontvangen die ziek zijn en daardoor tijdelijk niet kunnen werken. De hoogte van de ziektewetpremie is net als de andere premies afhankelijk van de hoogte van je salaris en de sector waarin je werkzaam bent. Het gemiddelde premiepercentage dat in 2023 wordt betaald ligt op 0,66%. Dit is iets lager dan de 0,68% in 2022.

Premies volksverzekeringen

Naast de premies werknemersverzekeringen hebben we ook nog te maken met de premies volksverzekeringen. Deze premies zijn in Nederland verplicht en worden automatisch ingehouden op het brutoloon wanneer je in loondienst bent. De volksverzekeringen zijn sociale zekeringen die mensen beschermen tegen inkomensverlies. Dit inkomensverlies kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het overlijden van een partner of het bereiken van de pensioengerichte leeftijd. In Nederland kennen we drie volksverzekeringen:

1. Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet voorziet het basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Nadat iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt die vanuit het AOW-pensioen een vastgesteld bedrag. Het AOW-pensioen is een sociale zekerheid en wordt gefinancierd door premies die worden ingehouden op het brutoloon van werkenden. Aangezien het AOW een basis bedrag is, hebben velen een aanvullend pensioen. Het AOW kan namelijk worden aangevuld via werkgeversregelingen of individuele pensioensverzekeringen.

2. Algemene nabestaandenwet (ANW)

Wanneer iemand komt te overlijden, dan kan dit financiële gevolgen hebben voor de partner met eventueel kinderen. De Algemene nabestaandenwet is een sociale verzekering die de nabestaanden voorziet van een inkomen. Dit dient ter financiële ondersteuning voor de partner of kinderen. De premie voor de Algemene nabestaandenwet wordt net als de vorige premies, automatisch ingehouden van het brutoloon.

3. Wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg, regelt zorg voor mensen met een chronische ziekte, beperking of ouderdomsprobleem. Deze zorg wordt vanuit de premie betaald, die iedere Nederlander met een inkomen afdraagt. De premie wordt automatisch ingehouden van het brutoloon en de hoogte is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van een persoon.

Pensioen (optioneel)

Bouw je naast de AOW een aanvullend pensioen op bij de werkgever? Dan betaal je hier ook premie voor, die je werkgever automatisch inhoudt van je brutoloon. Niet iedere werkgever biedt de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is dus niet een standaard premie die iedere werkende in Nederland betaald over het brutoloon.

Bruto naar netto berekenen

Nu je een beter inzicht hebt in het verschil tussen het bruto- en nettoloon, ben je waarschijnlijk benieuwd hoeveel je overhoudt van jouw brutosalaris. Het berekenen van het nettoloon vanuit het brutoloon is echter een beetje ingewikkeld. Je hebt namelijk te maken met verschillende factoren die de hoogte van de belasting en de premies bepalen. Om je een handje te helpen, zijn er online verschillende bruto-netto calculators te vinden. Houd er rekening dat deze berekeningen nooit 100% accuraat zijn, ze zijn meer een inschatting van het nettosalaris dat je kunt verwachten. Wil je weten wat je echte nettosalaris is? Neem dan eens een kijkje op je loonstrookje, dan zie je ook direct hoeveel je aan de verschillende premies en belastingen hebt betaald.

Op zoek naar een nieuwe baan?

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Download dan direct de app van Swipe4Work in de App Store of Play Store. Met de Swipe4Work-app vind je eenvoudig passende vacatures op basis van jouw vaardigheden, eigenschappen en wensen. Swipe door passende vacatures en vind jouw droombaan.

Anderen bekeken ook: